Kasa fiskalna handy

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, i wykorzystywanego w środowisku wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wprowadzenia w życie dyrektywy ATEX każde tego modelu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX plus być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu dobrzy można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w zakładach przemysłowych,
ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki,
zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej,
koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób dorosłych.