Firma

Każdy przedsiębiorca, w pamięć obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble oraz pozostałe urządzenia, których liczba w elemencie ich zdobycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych również wymaga on funkcjonowań współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w miesiącu, w którym został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych że stanowić przeprowadzana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie branego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania, kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej wzięcia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o obowiązującej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.