Dyrektywa unijna w sprawie ochrony danych osobowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być dokonane przez każde produkty, które są dane do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest związane z użyciem dowolnego efektu w rozmiarach, w jakich może żyć atmosfera grożąca wybuchem.
Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z umowami atex a za dostosowanie danego artykułu do aktualnych podstaw.
Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które szukają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje to dziedzinę, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy.
Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża ilość energii wypływająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który stanowi ogromne zagrożenie dla trwania a zdrowia ludzkiego.